Adatkezelési tájékoztató

Susannebotty.com és a balatonimasszazs.hu weboldalon megadott kapcsolati adatokra vonatkozóan

Ön nevének, telefonszámának és email címének rögzítésével és az erre vonatkozó checkbox bejelölésével önként hozzájárul ahhoz, hogy a kapcsolatfelvétel során Társaságunk az Ön által megadott személyes adatait kezelje.

Ezen adatok megadása és kezelése nem kötelező, kizárólag az Ön hozzájárulásán alapul.

Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy tájékoztatást adjon az ÉLETMESTER Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, székhely: 1093 Budapest, Mihalkovics utca 4. , cégjegyzékszám: 01-09-985843, adószám: 23944358-1-43, telefonszám: +36-70/391-9331, E-mail: info@susannebotty.com által üzemeltetett weboldalon alkalmazott adatkezelési gyakorlatról.

Adatkezelés célja:

Az ajánlatkérő, érdeklődő beazonosítása és a megfelelő ajánlatadás érdekében kapcsolatfelvétel.

Az adatkezelés jogalapja:

Az Érintett hozzájárulása az Infotv. 5. § (1) bek. a) pontja és az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) a) pontja alapján: „az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez”

Adatkezelés időtartama:

Az ajánlat megadásáig, maximum hat hónap

Abban az esetben, ha a kapcsolatfelvétellel összefüggésben az ajánlat adást követően szolgáltatás igénybevétele, vásárlás jön létre, úgy az Érintett adatainak kezelésére a „Szerződéskötés – Szolgáltatás igénybevétele” adatkezelésére vonatkozó szabályok kerülnek alkalmazásra.

Az Ön weboldalon keresztül megadott adatait a tárhelyszolgáltató szerverén tároljuk, valamint Társaságunk székhelyén levelezőrendszerünkben, elektronikus alapon.

Tárhelyszolgáltató: 

Cégnév: Tárhely.Eu Kft.
Székhelye: 1144 Budapest, Ormánság u 4
Cégjegyzékszáma: 01- 09-909968 
E-mail címe: support@tarhely.eu

A Társaság elektronikus levelező rendszerében a jogosulatlan hozzáférést jelszóval való belépés védi.

Megteszünk minden olyan lépést, ami ésszerűen szükséges ahhoz, hogy az adatokat biztonságosan tároljuk, és a jogosulatlan hozzáférést megakadályozzuk.

Az adatokhoz kizárólag Társaságunk fér hozzá, azt  Társaságunk munkatársai kezelik, és azokat kizárólag a hírlevél küldéséhez használjuk fel.

Az Ön adatait harmadik személynek nem adjuk át.

Hozzájárulás visszavonása

Ön adatainak  kezeléséhez való hozzájárulását bármikor visszavonhatja. 

Társaságunk hozzájárulása visszavonását követő 8 napon  belül adatait törli.

Kérelmét részünkre  Társaságunk megjelölt elérhetőségein  írásban e-mail illetve postai úton küldheti meg. A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül Társaságunk megadja a kért tájékoztatást illetve javítja a hibás adatot, törli, zárolja a kért adatot, az adathordozhatóság biztosításához szükséges intézkedést megteszi.

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai: 

 1. A tájékoztatáshoz való jog:

Ön tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott elérhetőségeken.

A tájékozódáshoz való jogát Ön írásban gyakorolhatja, azonban kérésére – személyazonosságának igazolását követően – szóban is adunk tájékoztatást.

 1. A hozzáféréshez való jog: 

Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra nézve, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

Megkeresésére tájékoztatást nyújtunk arról, hogy folyamatban van-e Önre vonatkozó adatkezelés a következők tekintetében:

 1. Önre vonatkozó személyes adatok
 2. az adatkezelés céljai;
 3. személyes adatok kategóriái;
 4. azon személyek, amelyekkel az Ön adatait közölték, vagy közölni fogják;
 5. az adatok tárolásának időtartama;
 6. a helyesbítéshez, törléshez, valamint az adatkezelés korlátozásához való jog;
 7. a bírósághoz, illetve felügyeleti hatósághoz fordulás joga;
 8. a kezelt adatok forrása;
 9. profilalkotás és/vagy automatizált döntéshozatal, illetve ilyen alkalmazásának részletei, gyakorlati hatásai;
 10. a kezelt adatok harmadik ország vagy nemzetközi szervezet részére való átadása.

Adatigénylése esetén kötelesek vagyunk kiadni a kérelemnek megfelelő, általunk kezelt adatok egy másolati példányát.

Az igényelt adatok kiadásának határideje az igény átvételétől számított 30 nap.

 1. Helyesbítéshez való jog:

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 1. Törléshez való jog:

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje az alábbi meghatározott feltételek esetén:

 1. személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 4. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség- ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 1. Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 4. Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.
 1. Adathordozáshoz való jog:

Ön jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

 1. Tiltakozás joga:

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Tiltakozás esetén Adatkezelőként a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön  érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 1. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást:

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy jelentős mértékben érintené.

Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

 1. Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 2. meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 3. az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

9. Eljárásunk:

Amennyiben hozzánk kérelem érkezik be, úgy adatkezelőként a lehető leggyorsabban, de legkésőbb 30 napon belül írásban tájékoztatjuk Önt a kérelem alapján foganatosított intézkedésekről.

Amennyiben a kérelem összetettsége vagy egyéb objektív körülmény indokolja, a fenti határidő egyszer, legfeljebb 60 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról írásban értesítjük Önt,  a meghosszabbítás megfelelő indoklásával együtt.

Ön számára a tájékoztatást ingyenesen biztosítjuk kivéve, ha:

 1. ismételten, lényegében változatlan tartalomra kér tájékoztatást/intézkedést;
 2. a kérelem egyértelműen megalapozatlan;
 3. a kérelem túlzó.

Amennyiben Ön papíralapon, vagy elektronikus adathordozón (CD-n vagy DVD-n) kéri az adatok átadását, úgy az adatok egy másolati példányát ingyenesen átadjuk a kért módon (kivéve, ha a választott platform technikailag aránytalan nehézséget jelentene). Minden további igényelt példányért 500,- Ft adminisztrációs díjat kérünk oldalanként/CD-DVD-nként.

Az általunk kivitelezett helyesbítésről, törlésről, korlátozásról értesítjük mindazon személyeket, akikkel adatokat korábban közöltük, kivéve, ha a tájékoztatás lehetetlen, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

Amennyiben Ön kéri, tájékoztatást adunk, hogy adatai mely személyek felé kerültek továbbításra.

A kérelemre adandó válaszát elektronikus formában tesszük meg, kivéve, ha:

 1. Ön kifejezetten eltérő módon kéri a választ, és az nem okoz indokolatlanul magas többletkiadást számunkra, 
 2. nem ismerjük az Ön elektronikus elérhetőségét.

Tiltakozási jog gyakorlása:

A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és döntéséről a írásban tájékoztatjuk.

Amennyiben tiltakozásának megalapozottságát megállapítjuk, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük, és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással a személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

10. Jogorvoslat

Amennyiben kifogása, problémája merül fel Társaságunk adatkezelésével kapcsolatosan, kérjük forduljon bizalommal közvetlenül társaságunkhoz az alábbi   elérhetőségen: email: info@susannebotty.com

Bírósághoz fordulás joga:

Ön jogosult a Pp. szerint illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bírósághoz fordulni. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Adatvédelmi hatósági eljárás:

Esetleges panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06-1/391-1400; fax: 06-1/391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

Társaságunk fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi tájékoztatót szükség esetén módosítsa, pl. jogi okokból vagy a szolgáltatásainkban bekövetkezett változások miatt.

Ez esetben honlapon az adatvédelmi tájékoztatót frissítjük

Az adatvédelmi tájékoztató a frissítést követő 30. napon lép hatályba.

Kelt: Budapest, 2018. május 20.